Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ PREZENTY-HURT.PL

 1. Dane firmy i postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) sporządzono zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej prezenty-hurt.pl (dalej „Hurtownia”), oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  2. Hurtownia oraz strona internetowa prezenty-hurt.pl są własnością firmy Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5841816694, NIP EU: PL5841816694, REGON: 191719332
  , zwanej dalej "GAPI".
  3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Hurtownię. GAPI może uzależnić możliwość składania zamówień w Hurtowni od spełnienia warunków wskazanych na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności założenia przez Kupującego konta w systemie internetowym Hurtowni i przekazania GAPI odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Warunkiem rejestracji w Hurtowni jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
  5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Hurtowni, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Hurtowni oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 3. Ceny i oferta
 4. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Hurtowni są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
  2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Hurtowni wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i GAPI, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
  3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez GAPI na stronach internetowych Hurtowni.
  4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie. 
  5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem GAPI. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
  6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez GAPI. Rabaty nie sumują się.
  7. GAPI zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. GAPI zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.
  8. GAPI może prezentować na stronach internetowych Hurtowni cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Hurtowni.
  9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez GAPI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. GAPI nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.
  10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w GAPI.
  11. GAPI nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania GAPI do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Działalność handlowa GAPI prowadzona jest za pośrednictwem Hurtowni przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty GAPI są dostępne pod adresem http://prezenty-hurt.pl. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub – o ile GAPI zaakceptuje ten sposób złożenia zamówienia – w sposób opisany w punkcie 2. 
  2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1, zamówienia mogą być przyjmowane za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Hurtowni na adres poczty elektronicznej info@prezenty-hurt.pl;
  b) telefonu – poprzez kontakt z numerem +48 (58) 500 800 3, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni;
  3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  c) Chrome 15.x,
  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  4. W celu skorzystania z Hurtowni za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. GAPI zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Hurtowni. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Hurtowni, bez dodatkowej informacji, jeśli nie jest spełniony warunek minimalnej wartości zamówienia, o którym mowa powyżej. 
  6. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji przez GAPI. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Hurtowni. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Kupujący do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Hurtowni ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Hurtowni.
  7. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
  8. GAPI zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
  9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Kupujący ma dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronach internetowych Hurtowni.
  10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie GAPI lub u dostawców), obsługa Hurtowni może odjąć niedostępne produkty z zamówienia bez uprzedniego informowania Kupującego i przystąpić do realizacji pozostałej części zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
  11. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 10, GAPI zwraca kwotę wpłaconą lub nadpłaconą przez Kupującego w sposób, o którym mowa w cz. V punkt 7 Regulaminu. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.
  12. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez GAPI.
  13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie przyjęcia przez GAPI danego zamówienia do realizacji. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Hurtowni jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.
  14. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata”, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy GAPI pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
  15. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
  16. GAPI dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.
  17. GAPI zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Hurtowni lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
  18. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez GAPI, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia. 
  19. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
  20. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, sporządzana zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.
  21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Zasady anulowania zamówień
 3. Do czasu potwierdzenia przez GAPI przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni. 
  2. GAPI zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.
  3. Zamówienie może zostać anulowane przez GAPI jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie dokonana wpłata na rzecz GAPI w pełnej wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.
  4. Zamówienie może zostać anulowane przez GAPI także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do GAPI.
  5. GAPI zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje GAPI również w przypadku działania siły wyższej, awarii lub błędów systemów informatycznych i urządzeń komputerowych, w tym utraty danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, włamania na stronę internetową Hurtowni lub innej nieautoryzowanej ingerencji osób trzecich.
 4. Formy płatności
 5. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:
  a) przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
  b) gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio – na poczcie lub kurierowi, albo
  c) innymi metodami płatności – zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Hurtowni.
  2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Hurtowni. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności. GAPI może pobierać dodatkowe opłaty z tytułu skorzystania przez Kupującego z wybranej formy płatności. Informacje o opłatach są podawane na stronach internetowych Hurtowni.
  3. GAPI zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że GAPI wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.
  4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości GAPI zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub dokonania pełnej wpłaty przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
  5. GAPI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
  6. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez GAPI należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od GAPI identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Hurtowni. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Hurtowni (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
  8. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez GAPI, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, GAPI nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże GAPI wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. GAPI nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
 6. Zasady dostawy zamówień
 7. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
  2. GAPI może dostarczać zamówione produkty w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni. GAPI zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.
  3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że GAPI wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawa taka zostanie z Kupującym uzgodniona w inny sposób. 
  4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez GAPI, określone są na stronie internetowej Hurtowni. GAPI zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), GAPI zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, GAPI zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni.
  5. Dokonując zakupu w GAPI Kupujący upoważnia GAPI do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
  6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Hurtowni.
  7. Przesyłki z zamówieniem mogą być ubezpieczone w zakresie i na warunkach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni.
  8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Hurtowni. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez GAPI przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.
  9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Hurtownię. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.

VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

 1. Produkty oferowane w Hurtowni przez GAPI są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.
  2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
  3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;
  c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
  d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Hurtowni (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie flakonu o jednej pojemności, kształt i proporcje flakonów mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować we flakonach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Hurtowni);
  e) zmiany szaty graficznej oraz projektu flakonika przeprowadzone przez producenta produktu;
  f) uszkodzenie towaru wynikające z przyczyn, za które GAPI nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania, lub zagubienie, bądź uszkodzenie zamówionego towaru w trakcie transportu po jego przekazaniu przez GAPI firmie zewnętrznej w celu dostarczenia do Kupującego;
  g) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania GAPI nie odpowiada.
  4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Hurtowni. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres Hurtowni: GAPI, ul. Gdańska 70, 84-208 Czeczewo.
  5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez GAPI w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez GAPI przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, GAPI zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.
  6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. GAPI nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli GAPI nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, GAPI zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
  9. Kupujący i GAPI wyłączają odpowiedzialność GAPI z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. GAPI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
  2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GAPI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: GAPI, ul. Długa 4, 84-208 Czeczewo, mailowo pod adres info@prezenty-hurt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.
  5. GAPI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski z siedzibą w Czeczewie 84-208 przy ul. Długiej 4. 
  2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://prezenty-hurt.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-zul-44.html

Informacja o przetwarzaniu danych  

Firma GAPI informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.  
W związku z tym, że 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy poniżej informację na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.  

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest GAPI z siedzibą w Czeczewie, ul. Długa 4   
Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych. Kategorie danych, które przetwarzamy to dane kontaktowe niezbędne do kontaktu zawodowego:
- imię i nazwisko
- adres e-mail, 
- telefon,
- nazwę i adres firmy 
- numer NIP  

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wynika z art. 6 pkt f) RODO.  

Celami przetwarzania danych są: 
1. obsługa transakcji sprzedaży, 
2. informacyjny np. marketing, prowadzenie działań promocyjnych (Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, np. opracowania dedykowanej oferty najbardziej dopasowanej do danej grupy klientów; do analizy danych mogą zostać użyte takie informacje jak: historia sprzedaży, zapytań, preferencje)  

W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  
Przekazania nam danych Państwa jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą GAPI. Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z zawartych umów i zamówień na nasze produkty.  

Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.  Dane będą mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy oraz w celu realizacji zamówień np. 
firma kurierska: DPD Strefa Paczki Sp. z o.o.
biuro księgowe: all-tax Biuro Rachunkowe Alicja Olędzka
Operator oprogramowania z którego korzysta prezenty-hurt.pl: IdoSell ShopIAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin

Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. Informujemy jednocześnie o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające obowiązujące przepisy.

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.  

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez GAPI Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:
-  za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@prezenty-hurt.pl w temacie wpisując RODO 
-  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres: Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski Ul. Długa 4, 84-208 Czeczewo

 1. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. GAPI nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

Postanowienia końcowe
GAPI dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane w Hurtowni jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Hurtowni (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). GAPI nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. GAPI nie odpowiada również za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Hurtowni a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).
2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Hurtowni jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
3. GAPI może pozbawić użytkownika Hurtowni lub Kupującego prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Hurtowni lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Hurtowni lub Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni, 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez GAPI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię GAPI,
d) anuluje zamówienia składane w Hurtowni.
4. GAPI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które GAPI nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).
5. Ze względu na fakt, że Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie.
6. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym https://prezenty-hurt.pl/-cterms-zul-43.html, oraz w wersji pisemnej pod adresem: GAPI, ul. Gdańska 70, 84-208 Czeczewo
7. GAPI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez GAPI, nie krótszym niż 1 (jeden) dzień od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie https://prezenty-hurt.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GAPI a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GAPI.
10. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel